BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Koszt kursu: zależny od ilości osób 

Termin szkolenia: ustalany po zebraniu grupy.

Profil uczestnika: zzkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Metoda prowadzenia zajęć:  szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium.

Ramowy program szkolenia:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Ilość godzin programowych: 8 godzin

Liczba uczestników: do 15 osób w grupie

Czas trwania kursu: 1 dzień

Harmonogram spotkań: Zajęcia odbywają się w dni robocze w godz. 9:00-15:00

Egzamin końcowy: Test pisemny

Uzyskane kwalifikacje:

 • zaświadczenie potwierdzające udział w kursie

W cenie kursu zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • bufet kawowy
 • materiały piśmienne do bieżących notatek

Informacje dodatkowe:

 • Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860, § 15, pkt. 2

* - podana cena dotyczy szkoleń otwartych